ALGEMENE VOORWAARDEN

Beleef je kleur, coaching en advies

Artikel 1 Bedrijfsomschrijving

In deze algemene voorwaarden wordt met Beleef je kleur bedoeld: Nicole Mochèl – Beleef je kleur, coaching en advies, kleur en stijl consultancy, een eenmanszaak, kantoorhoudende te Amersfoort aan de Utrechtseweg 123 en 123A

Artikel 2 Definities

Opdrachtnemer: Nicole Mochèl – Beleef je kleur

Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor werkzaamheden verstrekt.

Diensten: alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten.

Client: diegene die deelneemt aan een begeleidingstraject, adviestraject, workshop, training, cursus of coachingstraject (coachee). Dat laatste geldt als hij/zij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

3.2 Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;

3.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;

3.4 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 4 Prijzen en Offerte

4.1 Iedere door opdrachtnemer gemaakte offerte is vrijblijvend en geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de offerte te herroepen. Bij aanvaarding van dit vrijblijvende aanbod door opdrachtgever heeft opdrachtnemer het recht binnen zeven (7) dagen na aanvaarding het aanbod te herroepen. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;

4.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.;

4.3 Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

5.2 Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratieve doeleinden.

5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;

6.3 Indien wijzigingen of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

7.1 Betaling vindt plaats in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtgever ontvangt een factuur (declaratienota) van de opdrachtnemer en de betaling dient geschieden door overmaking van het op de factuur genoemde verschuldigde totaalbedrag naar de rekening zoals aangegeven op de factuur, binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn.

7.2 Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is de opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag en kan deze in rekening worden gebracht door de opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is de opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

7.3 Als van de opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 8 Duur en beëindiging

8.1 De duur van de prestatie zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan te allen tijde met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd;

8.2 Beëindiging van een coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht;

8.3 Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 9 Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

9.1 Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden: bij aanvang van de trainingen en/of workshops dient de betaling op rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.

9.2 Annulering door opdrachtgever voor trainingen en workshops met open inschrijving: opdrachtgever verplicht zich eventuele annuleringen of wijzigingen schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

  1. Bij annulering na inschrijving tot een week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
  2. Bij annulering na inschrijving binnen een week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, aanvang, of bij het niet verschijnen bij training of workshop.
  3. Annulering door opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 10 Het verzetten van afspraken

10.1 Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak onverhoopt niet na kan komen is opdrachtgever verplicht contact op te nemen met opdrachtnemer. Gezamenlijk zal een nieuwe afspraak worden overeengekomen. Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Bij het niet tijdig informeren door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer dat men de gemaakte afspraak niet kan nakomen behoudt de opdrachtnemer het recht om kosten voor het gesprek in rekening te brengen aan de opdrachtgever. En is opdrachtgever verplicht deze te betalen;

10.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren inzien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst;

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten;

11.2 In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als samenleving behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten;

11.3 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer;

12.2 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;

12.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens training, coachingsessie of adviesopdracht. Opdrachtgever (of cliënt) blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes;

12.4 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten;

Artikel 13 Nederlands recht

Op de Overeenkomst alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement waar Beleef je kleur is gevestigd, is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van de geschillen tussen Beleef je kleur en Opdrachtgever.

Amersfoort, januari 2022